EU-instellingen en internationale organisaties

De internationale organisaties vormen een belangrijke potentiële markt, ook voor de KMO's.

Vlaggen

Internationale Organisaties en Instellingen bieden aanzienlijke bedrijfsopportuniteiten. Ze hebben niet alleen betrekking op de aankoop van goederen en de dienstverlening aan die organisaties zelf, maar ook op de projecten die ze ondersteunen en waarvoor ze een beroep doen op de competenties en de capaciteiten van de ondernemingen. Die organisaties zijn ook geïnteresseerd in consultancy opdrachten om hun expertise uit te breiden.

Dat betekent bijgevolg bedrijfsopportuniteiten in Corporate / Institutional ProcurementProject Procurement en Consultancy.

Wij raden de ondernemingen ten zeerste aan om zich op een passende wijze voor te bereiden. Bovendien dienen de ondernemingen, desgevallend via een externe ondersteuning, resources in tijd, personeel en passende middelen in te zetten als ze gebruik wensen te maken van de bedrijfsopportuniteiten die door die organisaties aangeboden worden. 

Afdoende referenties zullen een conditio sine qua non zijn voor het aanbieden van goederen, diensten en expertises.

De (potentiële) samenwerking met Internationale Organisaties is een langdurig proces, en er zal voorrang worden gegeven aan een partnerbenadering van de Internationale Organisatie.

Hoewel de ondernemingen van alle sectoren aangemoedigd worden om een samenwerking met die organisaties te overwegen, komen niet alle ondernemingen daarvoor in aanmerking. De kwalificatiecriteria kunnen betrekking hebben op de grootte van de onderneming, op haar financiële soliditeit en human resources en ook op haar relevante referenties.   De Internationale Organisatie zal namelijk nagaan of de geselecteerde partner het contract kan uitvoeren binnen de beste voorwaarden en succesgaranties, en volgens de principes die door de Internationale Organisatie gedefinieerd worden.

Het proces moet voldoen aan de regels van de aanbestedingsprocedures.  De Internationale Organisaties zien toe op een gezonde concurrentie tussen de ondernemingen en zorgen voor transparantie tijdens het hele proces.

Als partner van een Internationale Organisatie geniet men namelijk de zekerheid van betaald te worden op voorwaarde dat de opdracht volgens de voorwaarden van het contract werd uitgevoerd.

De deelname aan dergelijke bedrijfsopportuniteiten draagt tevens bij aan de financiële soliditeit en de stabiliteit van een onderneming doordat deze waardevolle referenties kan voorleggen.

De Economische en Handelsattachés die werkzaam zijn in de steden waar de hoofdzetel van de Internationale Instellingen en Organisaties gevestigd is en/of waar ze activiteiten leiden, alsook de Economische en Handelsattaché te Brussel die als verbindingspersoon optreedt, staan te uwer beschikking om u bij deze actie te ondersteunen.

Om de contacten met de Internationale Organisaties te vergemakkelijken, nodigt Brussels Invest & Export by hub.brussels, in samenwerking met de agentschappen van de andere Gewesten, de ondernemingen uit om deel te nemen aan missies bij die Internationale Organisaties alsook aan seminars en infosessies.

Zo werden bijvoorbeeld reeds missies georganiseerd bij de Wereldbank, de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank, de Verenigde Naties, de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling en de NAVO.

Jaarlijks worden verschillende events gepland om kennis te maken met de bedrijfsopportuniteiten van Internationale Organisaties. 

Om de ondernemingen eerstelijnsinformatie te bezorgen, werden gegevensfiches opgesteld voor een aantal organisaties.

Aanvullend op die infofiches worden praktische "vragen-antwoorden" aangeboden.

 

 


Contact

Olivier COSTA

Economisch en handelsattaché voor de EU
ocosta@hub.brussels
T +32 2 233 03 56